در زمان هایی که به دنبال حفظ سلامتی و جلوگیری از انتشار بیماری ها هستیم، استفاده از ماسک پزشکی یکی از راه های موثر برای محافظت از خود و دیگران است. ماسک های پزشکی در برابر ذرات ریز و ناخالصی های هوا مانند گرد و غبار، بخارات شیمیایی و ویروس ها و باکتری ها محافظت می کنند. همچنین، استفاده از ماسک پزشکی به عنوان یکی از تدابیر پیشگیرانه در برابر انواع بیماری ها نظیر سرفه و عطسه، منجر به کاهش انتقال ویروس ها و باکتری ها می شود. استفاده از ماسک پزشکی به عنوان یکی از روش های مهم در برابر حفظ سلامتی و جلوگیری از انتشار بیماری ها توصیه می شود.