آشیوه شده در: آرتریت پسوریاتیک

آرتریت چیست؟

آرتریت یعنی چه؟ کلمه arthritis به معنای برافروختگی و یا التهاب مفصل  است.بیش از صد...