آشیوه شده در: انواع صافی کف پا

کف پای صاف

صافی کف پا به از بین رفتن قوس کف پا میگویند، معمولا افراد با کف...