آشیوه شده در: تفاوت لیزر کم توان و پرتوان

لیزرتراپی

لیزرتراپی لیزرتراپی یا درمان با لیزر به معنای استفاده از امواج نوری متمرکز شده برای بهبودی...