آشیوه شده در: خار پاشنه

خار پاشنه چیست و درمان آن

خار پاشنه یک برجستگی استخوانی کوچک است که ممکن است روی استخوان پاشنه، پشت پاشنه...