آشیوه شده در: درمان ناهنجاری های حرکتی

بیومکانیک در پزشکی

بیومکانیک علم بیومکانیک به بررسی قوانین مکانیکی حاکم بر بدن موجود زنده و انسان می...