آشیوه شده در: دستگاه شاک ویو در فرایند درمان

شاک ویو

کاربرد دستگاه شاک وِیو (SHOCKWAVE) در درمان بیماری های مختلف شاک ویو تراپی (SHOCKWAVE THERAPY)...