آشیوه شده در: عوارض کف پای صاف

کف پای صاف

صافی کف پا به از بین رفتن قوس کف پا میگویند، معمولا افراد با کف...