آشیوه شده در: فیزیوتراپی و لیزرتراپی

لیزرتراپی

لیزرتراپی لیزرتراپی یا درمان با لیزر به معنای استفاده از امواج نوری متمرکز شده برای بهبودی...