آشیوه شده در: نحوه تولید امواج لیزر

لیزرتراپی

لیزرتراپی لیزرتراپی یا درمان با لیزر به معنای استفاده از امواج نوری متمرکز شده برای بهبودی...