آشیوه شده در: ویژگی های لیزر

لیزرتراپی

لیزرتراپی لیزرتراپی یا درمان با لیزر به معنای استفاده از امواج نوری متمرکز شده برای بهبودی...