آشیوه شده در: پوکی

پوکی استخوان چیست؟

جمعیت افراد مبتلا به استئوپروز یا پوکی استخوان، در سراسر جهان در حال افزایش است....