آشیوه شده در: گردنبند طبی

ارتز ها و انواع گردنبندهای طبی

ارتز ستون فقرات: ارتز، بریس، کمربند و گردنبند طبی، قوز بند: ارتز لفظ یونانی است،...